pydata

Keep Looking, Don't Settle

leetcode 321. Create Maximum Number

321. Create Maximum Number

题目大意 给定长度为m和n的两个数组,数组里面数字为0到9.要求从这两个数组里面去k个数字构成的数字的最大值。k<=m+n。题目要求新的数字的顺序跟原来数组的数字顺序保持一致。

比如数组1为:nums1 = [3, 4, 6, 5],数组2为nums2 = [9, 1, 2, 5, 8, 3],给定k = 5,那么结果应该为 [9, 8, 6, 5, 3]

解题思路:这个问题可以转化为两个子问题

 1. 从数组nums1中找出k个元素的子数组,保持顺序不变,并且使得子数组的值最大 (getK)

 2. 合并从nums1和nums2按上面方法取得的子数组(长度分别为k1和k-k1),使得合并以后的数组最大

最后对k1进行迭代就可以了

动态规划

class Solution(object):
  def maxNumber(self, nums1, nums2, k):

    def getK(nums, k):
      n = len(nums)
      to_pop = n - k
      ans = []
      for num in nums:
        while len(ans) > 0 and num > ans[-1] and to_pop > 0:
          to_pop -= 1
          ans.pop()
        ans.append(num)
      return ans[:k]

    def getMax(nums1, nums2):
      ans = []
      while nums1 and nums2:
        if nums1 > nums2:
          ans.append(nums1.pop(0))
        else:
          ans.append(nums2.pop(0))
      if nums1:
        ans += nums1
      else:
        ans += nums2
      return ans

    n1 = len(nums1)
    n2 = len(nums2)
    ans = []
    for k1 in range(k+1):
      k2 = k - k1
      if k1 > n1 or k2 > n2:
        continue
      ans = max(ans, getMax(getK(nums1, k1), getK(nums2, k2)))
    return ans

getKgetMax还可以这么写:

getK函数还可以这么写:

def getK(nums, k):
  n = len(nums)
  ans = [0 for _ in range(k)]
  j = 0
  for i in range(n):
    while(j > 0 and ans[j-1] < nums[i] and n - i > k - j):
      j -= 1
    if j < k:
      ans[j] = nums[i]
      j += 1
  return ans

getMax,从两个数组里面优先取较大的元素合并的方程:

def getMax(nums1, nums2):
  ans = []
  while nums1 or nums2:
    if nums1 > nums2:
      ans += nums1[0],
      nums1 = nums1[1:]
    else:
      ans += nums2[0],
      nums2 = nums2[1:]
  return ans

getMax还可以这么写:

def getMax(nums1, nums2):
  return [max(nums1, nums2).pop(0) for _ in nums1 + nums2]